Prečo má SMS 160 znakov?
Pridal mephysto dňa August 02 2009 18:07:29

Mnohí pou?ívatelia mobilných telefónov sa iste zamysleli nad tým, prečo mô?u do jednej SMS správy napísa? len 160 znakov. Odpoveď na túto otázku je celkom zaujímavá a dozvedia sa ju po prečítaní nasledujúcich riadkov.Podrobné novinky
Ak chceme zisti?, odkiaľ sa pre SMS správy stanovil rozsah práve 160 znakov, musíme sa vráti? do roku 1985. Vtedy Friedhelm Hillebrand, expert na mobilné komunikačné systémy v skupine Global System for Mobile Communications (GSM), spolu s ďal?ími spolupracovníkmi pracoval na ?tandardizácii technológie, ktorá by umo?ňovala prenos textových správ medzi mobilnými telefónmi. Problémom v?ak boli vtedaj?ie obmedzenia, čo sa týka prenosovej kapacity bezdrôtových sietí. Tie boli toti? určené najmä pre mobilné telefóny zabudované v automobiloch.

Raz sa Hillebrand so svojím kamarátom rozprával na tému, či bude 160 znakov v textovej správe stači?. Jeho kamarát bol pesimistický a tvrdil, ?e na masové vyu?itie je potrebný väč?í rozsah ne? len 160 znakov. Hillebrand si aj napriek jeho tvrdeniu veril. Začal experimentova? písaním rôznych viet a otázok na písacom stroji, čím postupne zistil, ?e znaky väč?iny be?ných viet sa zmestili na jeden či dva riadky a zároveň bol ich počet väč?inou men?í ako 160. Tento výsledok ho pote?il a podporili ho aj neskôr zistené fakty:
- pohľadnice obsahujú text obsahujúci často menej ako 150 znakov,
- správy poslané cez telegrafnú slu?bu telex boli pribli?ne rovnako dlhé ako pohľadnice aj napriek tomu, ?e neexistovali obmedzenia dĺ?ky správ.

Hillebrand dnes tvrdí, ?e aj v e-mailoch sa celý obsah zmestí často aj do poľa Predmet. Keď?e sa jeho predpoklady potvrdili a 160 znakov bolo dostatočných, pokračoval v práci, aby presadil tento počet. Otázkou v?ak e?te bolo, kde nájs? voľné dátové pásmo na prenos týchto správ. Hillebranda napadla my?lienka vyu?i? sekundárny rádiový kanál, ktorý v mobilných sie?ach u? existoval. Tento komunikačný kanál dovtedy slú?il len na upozornenie, ?e prichádza hovor ? komunikácia u? prebiehala iným kanálom. Aj keď Hillebrand so svojimi spolupracovníkmi najprv dokázal vyu?i? tento spôsob prenosu SMS správ len pre 128 znakov, po niekoľkých úpravách v súprave podporovaných znakov dokázali nájs? e?te miesto na ďal?ích 32 znakov. Tak sa dosiahol ?iaduci počet ? 160 znakov na jednu správu.

Ako predseda výboru pre nehlasové slu?by v GSM pretlačil Hillebrand plány svojej vedeckej skupiny u? v roku 1986. Odvtedy museli v?etci mobilní operátori a v?etky mobilné telefóny, ktoré certifikovala skupina GSM, podporova? SMS (short messaging service) správy. Hillebrand si spomína aj na problémy s písaním správ, tie v?ak u? čiastočne odstránilo pou?itie softvéru, ako je T9. Ako sa neskôr ukázalo, Friedhelm Hillebrand mal pravdu a SMS správy sa aj napriek svojej obmedzenej dĺ?ke stali akceptovanými na celom svete.

Hoci si väč?ina ľudí myslí, ?e Hillebrand je bohatý, nie je to tak. ?iadne licenčné poplatky za posielanie SMS správ nie sú. Hillebrand napísal aj knihu o GSM a UMTS a v súčasnosti sa sústreďuje na svoj nový projekt týkajúci sa multimediálnych správ. Tvrdí, ?e tie by mohli z podobných obmedzení ako SMS ?a?i?, preto?e mno?stvo rozličných mobilných telefónov zaznamenáva fotografie, video a zvuk v toľkých rôznych formátoch, ?e odosielateľ si nemô?e by? istý, či telefón príjemcu doká?e správne zobrazi? správu. Takisto dúfa, ?e tentoraz by za prácu mohol dosiahnu? primeraný finančný zisk.